Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 Ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/19 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz .Urz .UE L 119,s.1)-dalej RODO – informujemy, że:
• Administratorem Państwa danych jest Przedsiębiorstwo -Produkcyjno- Handlowo-Usługowe
„ZLEM” Sp.z o.o. z siedzibą przy ul. Węglowej 4, 44-268 Jastrzębie-Zdrój
• Państwa dane osobowe, pozyskaliśmy w drodze kontaktu z nami poprzez drogę mailową,
telefoniczną lub osobiście.
Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez nas wyłącznie:
1.Realizacji zawartej z nami umowy handlowej a w szczególności wystawiania dokumentów
handlowych niezbędnych do dokonywania płatności pomiędzy Państwem a naszą firmą.
2.Wykorzystywanie posiadanych przez nas danych w celu obsługi świadczeń wynikających z
zawartej pomiędzy nami umowy. Przede wszystkim:
• obsługi zgłoszeń kierowanych do nas drogą telefoniczną,mailową, pisemną jak i osobistą,
• obsługa reklamacji jak i skarg wniesionych co do wykonania naszych usług,
• w celach rachunkowych podatkowych wymaganych przepisami prawa.
3.Zgonie z wyrażoną przez Państwa zgodą na przetwarzanie danych zapisanych w plikach cookies
gromadzonych z nasze strony www.
Podanie przez naszych klientów danych osobowych jest dobrowolne, jednak w celu zawarcia umowy i
wykonania usługi przez naszą firmę niezbędne jest podanie:
• imienia i nazwiska
• adresu zamieszkania jak i adresu pod którym ma być wykonana przez nas realizacja
• numeru telefonu oraz adresu e-mail

Jeżeli umowa zawierana jest z firmą do podstawowych danych, które powinny zostać nam podane należy:
• nazwa firmy
• dane kontaktowe przedstawiciela firmy, z którym będzie można ustalać dane w celu prawidłowej
realizacji zawartej umowy

• adres siedziby firmy jak i adres wykonania przez nas usługi
• NIP
• numer telefonu adres email
Państwa dane osobowe mogą być przekazane osobom lub podmiotom trzecim. Są to:
• nasi pracownicy, którym Państwa dane przekazane są w celu realizacji powierzonych zadań
• podmioty współpracujące z nami np. nasi podwykonawcy
• podmioty współpracujące z nami na mocy zawartej umowy powierzenia
• inne podmioty, dla których Państwo wyrazili an to zgodę
• organy publiczne, które działają na mocy przepisów prawa.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres ,w którym mogą ujawnić się roszczenia
związane z tą umową co stanowią odrębne przepisy prawa.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy
przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy,że się
zdezaktualizowały.
Mają Państwo prawo do:
1. Dostępu do treści swoich danych oraz poprawiania ich.
2. Umotywowanego pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych ze
względu na szczególną sytuację.
3. Wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych gdy Administrator zamierza
przetwarzać je w celach marketingowych lub handlowych lub wobec przekazywania ich innemu
Administratorowi |danych
4. Wniesienie skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79, gdy uznane zostanie, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z
dnia 27.04.2016 r.
5. Uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art. 15 RODO dotyczącej:
• występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
• celu , zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,
• daty od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze,
• ewentualnym źródle pozyskania danych,
• udostępniania Państwa danych, w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach
odbiorców, którym dane są udostępniane,
• planowanego okresu przechowywania danych.